За фирмата

ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – БУРГАС е създадена през 1948 г. и съществува непрекъснато от създаването си и до днес.
От 2000 година е частно акционерно дружество.

Организацията представлява своеобразен център за:

 • проучване
 • проектиране
 • експертизи, оценки, надзор и технически контрол в строителството
 • борса за проектантски труд, техническа информация, делови отношения между всички участници в инвестиционния процес.

Дружеството разполага със:

 • собствена производствена-административна сграда
 • техническа база за инженерно-геоложки проучвания
 • непрекъснато обновявано компютърно и лицензирано програмно осигуряване на всички работни места
 • оборудвани тенис-кортове.

Постоянният състав на дружеството се формира от 50 висококвалифицирани архитекти, инженери и специалисти със средно техническо образование. Всички проектанти са с постоянни трудови договори във фирмата, притежават пълна проектантска правоспособност, като редовно отчетени членове на КАБ и КИИП за 2011 г. Фирмата е вписана в регистъра на КИИП, като Проектантско бюро – “Проектантска организация” ЕАД Бургас, в съответствие с чл. 8 т. 2 от ЗКАИИП.

В дружеството се извършват проекто-проучвателни работи в целия цикъл на инвестиционния процес, а именно:

 1. Подробни кадастрални снимки
 2. Инженерно-геоложки проучвания
 3. Териториално-устройствени решения
 4. Идейни, технически, работни проекти по части:
  • Архитектура
  • Стр.конструкции
  • Стр.конструкции
  • Електро-вътрешни, външни инсталации
  • ВК
  • ОВК
  • Геодезия
  • Благоустрояване, озеленяване, ландшафт

Основният предмет на дейност на дружеството включва:

 • териториално-устройствени планове на големи градски територии
 • застроителни решения на зони и квартали със сложен териториално устройствен и юридически статут
 • жилищни сгради
 • училища, детски градини
 • административни и офис сгради
 • производствени сгради
 • хотелски комплекси с цялата допълнителна инфраструктура за отдих и развлечение
 • болнични комплекси
 • кадастрални, трасировъчни планове, проекти за вертикална планировка, цифрови модели
 • проекти за благоустрояване, озеленяване и ландшафтно оформление, изграждане на тръбни кладенци
 • инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания – вкл.сондажни работи, водохващания
 • всички видове проучвателни и проектни работи по укрепване на свлачищни територии и морски брегове, подложени на абразия – инженерногеоложки проучвания – конструктивен проект за укрепване – проект за благоустрояване на територията
 • ел.мрежи, подстанции, възлови станции, трафопостове
 • ВК мрежи, помпени станции, водоеми за питейни води, канални помпени станции
 • Топлопреносни мрежи и абонатни станции